9 Mayıs 2014 Cuma

Lozan S u l h Muhedenamesi...

 
— Lozan S u l h Muahedenamesinin
kabulüne dair kanunlar [1]

10 Muharrem 1342 ve 23 Ağustos 1339
Kanun No : 340

MADDE 1 — Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile
Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan
ve Romanya Hükümetlerinin salâhiyettar murahhasları arasında
1339/1923 senesi temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozânda
akit ve imza olunan Sulh Muahedenamesile berveçhi zir
tadat olunan Mukavelât ve Senedat Türkiye Büyük Millet Meclisince
kabul ve tasdik olunmuştur.

1 — Boğazların usulü idaresine dair 24 temmuz 1923
tarihinde Lozanda imzalanan Mukavelename .

2 — Trakiya hududuna dair 24 temmuz 1923 tarihinde
Lozanda imzalanan Mukavelename.

3 — Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair 30 kânunusani
1923 tarihinde Lozanda imza olunan Mukavelename.

4 — Affi umumîye dair 24 temmuz 1923 tarihinde
Lozanda imzalanan Beyanname ve Protokol.

5 — Lozanda imza edilen Senedatın bazı ahkâmına Belçika
ve Portekiz Devletlerinin iltihakına dair 24 temmuz 1923
tarihinde Lozanda imza olunan Protokol.

6 — Britanya , Fransa , İtalya kıtaatı tarafından işgal
edilen Türk arazisinin tahliyesine dair 24 Temmuz 1923 tarihinde

Lozanda imza olunan Protokol.

[1] Kanun lâyihasının tevdii tarihi : 21 ağustos 1339
Müzakere tarihi 22 , 23 , ağustos 1339
Zabıt ceridesi Cilt — 1

Sahife — 104 ten 237 ye 240, 241
242 , 243 , 244 , 245 , 246 ,
247 , 248 , 249 dan 277
ye kadar.

Tarihi Lozan Barış Antlaşmasının tam metni ile maddelerin tamamını benden ya da  şu adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.ttk.gov.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Gezegen Bayrakları

 Güneş sistemimizdeki gezegenlerin Bayrakları... 👍